179 PROVERBI – “De Sant’Ana (26 Lujo), la trota…”

a cura di Graziano M. Cobelli

libri

Separatore

De Sant’Ana (26 Lujo), la trota la va ‘n tana.
A Sant’Anna (26Luglio), la trota si nasconde nelle buche.

***

De òca, màgneghene poca.
D’oca, mangiane poca (è poco digeribile).

***

I nostri vèci i-à magnà i canpi e i n’à lassà i proverbi.
I nostri vecchi hanno venduto i campi e ci hanno lasciato i proverbi.

Separatore

↓